top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AMSTERDAM SAILORS

Gevestigd te Amsterdam aan Oudezijds Voorburgwal 175, 1012 EV Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69423210.

 

1. Definities in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan ​​onder: 1.1 Diensten: De door Amsterdam Matrozen in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en te leveren diensten betreffen het aanbieden aan de wederpartij / wederpartij van één van meer vaartochten met één of meer vaartuigen voor een aantal personen zoals nader omschreven in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. 1.2 Wederpartij: De partij aan wie Amsterdam Matrozen een aanbieding heeft gedaan met wie een overeenkomst is gesloten waardoor de personen / passagiers ten behoeve van wie de wederpartij de overeenkomst is aangegaan. 1.3 Opdrachtnemer: Amsterdam Sailors, die in opdracht van wederpartij werkzaamheden verricht of diensten levert zoals hiervoor beschreven, hierna te noemen “Amsterdam Sailors”. 1.4 Opdracht cq Overeenkomst: opdracht van opdracht op grond waarvan Opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de Opdrachtgever / Werkzaamheden voor Opdrachtgever / Werk te verrichten. Het bepaalde in de artikelen 7: 404 en 7: 407 lid 2 BW is niet van toepassing.

 

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden: 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Amsterdam Sailors tenzij schriftelijk anders toegestaan ​​deze voorwaarden geacht door de wederpartij van Amsterdam Sailors te zijn geaccepteerd. Van deze voorwaarden kunnen slechts worden afgeweken indien Amsterdam Sailors zulks schriftelijk bevestigd. 2.2 Eenieder die deelneemt aan de door Amsterdam Sailors aangeboden vaartocht wordt geacht van de inhoud te zijn van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in de stemmen. 2.3 Deze algemene voorwaarden worden als bestendig gezien voorwaarden van Amsterdam Sailors geacht van applicatie te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en / of aanvullende aanbiedingen uitgevoerd op overeenkomsten van de totstandkoming en / van uitvoering daarvan. 2.4 Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze door Amsterdam Sailors expliciet zijn aanvaard. Ondertekening door Amsterdam Sailors van documenten van wederpartij waarop dergelijke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als schriftelijke aanvaarding daarvan door Amsterdam Sailors.

 

3. Aanbiedingen: 3.1 Tenzij in de aanbieding expliciete een geldigheidstermijn wordt vermeld, zijn alle aanbiedingen van Amsterdam Sailors vrijblijvend. 3.2 Amsterdam Sailors zich op het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren. 3.3 Indien door Amsterdam Sailors op verzoek van de wederpartij een begin van uitvoering is gemaakt van een door Amsterdam Sailors op de desbetreffende wederpartij gedane aanbieding, wordt de wederpartij geacht -vanaf de datum van uitvoering- met Amsterdam Sailors een overeenkomst op zijn volledig conform de aanbevolen door Amsterdam Sailors gedane aanbieding.

 

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst: 4.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Amsterdam Sailors aan wederpartij dat de opdracht aanvaard is dan wel door ondertekening van de overeenkomst door de wederpartij. In het geval van overeenstemming kan ook mondeling tot stand komen: in dat geval blijkt totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoeren door Amsterdam Sailors van de gegeven opdracht en zal Amsterdam Sailors binnen 2 x 24 uur de overeenkomst schriftelijk bevestigen. 4.2 Amsterdam Sailors bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd binnen de grenzen van de redelijke en hetgeen schriftelijk tussen partijen is vastgesteld. Ten aanzien van de (vastgesteldede) werkzaamheden is aan de zijde van Amsterdam Sailors een inspanningsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

 

5. Gewijzigde uitvoering: Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt weergegeven dat deze van een onderdeel daarvan op onvoorziene omstandigheden, maar dat de eerste keer met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Amsterdam Sailors oordeelde de wederpartij daarbij op de financiële consequenties.

 

6. Wijzigingen: Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn vastgesteld. Indien wijzigingen leiden tot verhoging van verlaging van de kosten, dient een daaruit resulterende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden vastgesteld.

 

7. Annulering door de wederpartij: 7.1 De wederpartij heeft onder de hierna vermelde voorwaarden het recht een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst te annuleren. Annulering geschiedt door een schriftelijke aangetekend verzonden aanzegging van de wederpartij aan Amsterdam Sailors. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop Amsterdam Sailors de aanzegging ontvangt. 7.2 Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan twee maanden voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen afgesloten met dien verstande dat de wederpartij 15% van het factuurbedrag aan Amsterdam Sailors dient te voldoen. 7.3 Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan één maand voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen afgesloten met dien verstande dat de wederpartij 50% van het factuurbedrag aan Amsterdam Sailors dient te voldoen. 7.4 Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan veertien dagen voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 60% van het factuurbedrag aan Amsterdam Sailors dient te voldoen. 7.5 Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan zeven dagen voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen afgesloten met dien verstande dat de wederpartij 75% van het factuurbedrag aan Amsterdam Sailors dient te voldoen. 7.6 Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan 48 uur voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen afgesloten met dien verstande dat de wederpartij 100% van het factuurbedrag aan Amsterdam Sailors dient te voldoen. 7.7 Indien de wederpartij de overeenkomst meer dan twee maanden voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen afgesloten met dien verstande dat de wederpartij € 75,00 administratiekosten aan Amsterdam Sailors dient te voldoen. 7.8 Indien zich onverhoopt extreme weersomstandigheden voordoen, kan de vaartocht, exclusief eventuele cateringkosten, zonder bijkomende kosten verplaatst naar een nieuwe datum binnen 60 dagen gerekend vanaf de vaardatum.

 

8. Betaling: 8.1 Betaling door de wederpartij aan Amsterdam Sailors dient te geschieden conform de op de factuur en / of bevestiging verplichte betalingsvoorwaarden zonder verrekening of opschorting uit welke dan dan. Bij gebreke van dergelijke voorwaarden dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder dat wederpartij zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Is de betaling niet binnen de termijn ontvangen dan is de wederpartij in verzuim. 8.2 Reclames betreffende facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en met opgaaf van redenen bij Amsterdam Sailors zijn ingediend. 8.3 Amsterdam Sailors zich bevindt zich recht voor vooruitbetaling te eisen. 8.4 Bij girale betaling geldt als datum van betaling van de dag van creditering van de girale rekening van Amsterdam Sailors. Amsterdam Sailors uitgegeven kwitantie als bewijs en tijdstip van betaling. 8.5 Vanaf de datum van verzuim is de wederpartij een contractuele boete verschuldigd welke gelijk is aan de wettelijke (handels) rente zoals die op het moment van verzuim geldt. Bovendien is Amsterdam Sailors alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de wederpartij gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, welke Amsterdam Sailors moet ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen te vergoeden. 8.6 Ingeval van een gegeven gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

 

9. Kosten ingeval van niet of niet tijdige betaling: 9.1 Alle kosten welke door Amsterdam Sailors worden gemaakt ter effectuering van hun rechten, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat van deurwaarder, komen voor rekening van de wederpartij. 9.2 De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% (exclusief BTW) van het te vorderen bedrag waarbij voor consumenten als bedoeld in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten een minimum geldt van € 40, - (exclusief BTW) per vordering. Nat normering buitengerechtelijke incassokosten geldt een minimum van € 150, - per vordering. Alle kosten verbonden aan gerechtelijke incasso komen voor rekening van de wederpartij die van de gerechtelijke executie inbegrepen is. 9.3 Amsterdam Sailors heeft jegens de wederpartij, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en / of de wet het recht: Onmiddellijke betaling ter zake van de wederpartij en / of Zekerheidsstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende overeenkomsten; haar prestatie (s), ook uit andere overeenkomsten met de wederpartij, op te schorten, onverminderd haar recht feitelijke of latere zekerheidstelling voor de betaling te vorderen; de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Amsterdam Sailors afkomstige schriftelijke verklaring; één, meer of alle lopende overeenkomsten, ten aanzien waarvan de wederpartij niet in verzuim is, geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Amsterdam Sailors afkomstige schriftelijke verklaring. Betaling ineens van het volledige bedrag te eisen indien betaling in termijnen is vermeld 9.4 Behalve in geval van gebruik is van het recht van ontbinding, kan Amsterdam Sailors te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel rechten wijzigen.

 

10. De Prijs: 10.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die tien keer van het sluiten van de overeenkomsten gelden. Indien de omstandigheden als bedoeld in artikel 10.1 zich wijzigen na het sluiten van de overeenkomst is Amsterdam Zeilers gerechtigd onder opgave van de daaruit resulterende meer- of minderkosten de prijzen prijzen te verhogen of te verlagen met het bedrag waarmee onze kosten zijn verhoogd of verlaagd. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: belastingen in binnen- of buitenland, lonen-, prijzen- en wisselkoersveranderingen.

 

11. Vertrouwelijke informatie: Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Elke partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, meent dat deze zo goed mogelijk na te komen.

 

12. Medewerking wederpartij: 12.1 Wederpartij zal Amsterdam Sailors steeds vaker alle aanbevolen informatie verstrekken. 12.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst gelden informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Amsterdam Sailors is van de wederpartij op andere wijze niet aan de verplichtingen jegens Amsterdam Sailors voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Amsterdam Sailors leiden en kunnen extra kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht. 12.3 De wederpartij dient de aanwijzingen van (de medewerkers van) Amsterdam Sailors onverwijld op te volgen. De toegang tot de boot en steigers kan door Amsterdam Sailors zonder vermelding van redenen geweigerd worden, indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met oa de veiligheid en openbare orde. 12.4 Van de aanvangstijd van de vaartocht kan niet worden afgeweken. De boot vertrekt op het vastgestelde tijdstip. Het niet tijdig aanwezig zijn van een gedeelte van de passagiers is voor rekening en risico van de wederpartij. Op uitdrukkelijk en alsdan schriftelijk te bevestigen verzoek van de wederpartij kan worden gewacht totdat alle passagiers aanwezig zijn. Afwijkingen van de vastgestelde vertrektijd komen geheel voor rekening en risico van de wederpartij. De duur van de vaartocht zal dan zoveel ingekort worden als de vertraging heeft geduurd. Overige onderdelen van de tocht kunnen ten gevolge van deze vertraging gewijzigd / ingekort worden dan wel geheel komen te vervallen.

 

13. Reclames: 13.1 Onder reclames worden verstaan ​​alle brieven van de wederpartij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Amsterdam Sailors. 13.2 Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend binnen 8 werkdagen na de door Amsterdam Sailors verstrekte diensten / prestatieste prestaties, onverminderd het bepaalde in de volgende artikelen. 13.3 Geringe in het dagelijks verkeer beïnvloedbaar geachte gevolgen in of bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen geen grond voor reclames opleveren. 13.4 Door het indienen van reclame wordt de betalingsverplichting van de wederpartij niet opgeschort. 13.5 Indien binnen vastgestelde termijnen de wederpartij niet heeft gereclameerd, wordt de wederpartij geacht de verleende diensten en / of de facturen te hebben goedgekeurd.

 

14. Aansprakelijkheid voor schade: 14.1 Amsterdam Sailors is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de overeenkomst, noch is zij aansprakelijk voor enige andere, directe en / of indirecte schade, schade (schade) daaronder begrepen, van de wederpartij, tenzij die schade is te wijten aan grove schuld, roekeloosheid of opzet. 14.2 In alle gevallen waarin Amsterdam Sailors gehouden tot enige schadevergoeding zal deze in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de grond van de desbetreffende overeenkomst door Amsterdam Sailors aan wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW). 14.3 Na de reclametermijn als bedoeld in artikel 13 is Amsterdam Sailors niet meer aansprakelijk voor haar tekortkomingen, tenzij er een schriftelijke garantie garantie geldt. 14.4 De rechtsvordering van de wederpartij tot vergoeding van haar schade vervalt en is daarom niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij vrijwaart Amsterdam Sailors voor schade die derden mochten lijden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. 14.5 De ​​wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de deur haar aan boord gebrachte passagiers. De wederpartij dient voor eigen risico de terzake nodige verzekeringen af ​​te sluiten. 14.6 De wederpartij is aansprakelijk voor het verloren gaan en / of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van Amsterdam Sailors door welke oorzaak ook. Tevens is de wederpartij aansprakelijkheid voor schade toegebracht door de passagiers aan het personeel dan wel eigendommen en bezittingen van het personeel van Amsterdam Matrozen de deur door haar ingeschakelde derden, tenzij is van grove schuld van de betreffende personen. 14.7 De wederpartij verplicht zich schade te richten tijdens direct na het ontstaan ​​hiervan, doch uiterlijk vóór afloop van de vaartocht, bij de dienstdoende schipper te melden. Van het tijdstip, de aard en de oorzaak van de door wederpartij gemelde schade wordt door de schipper een schadeverklaring opgemaakt. Deze wordt voor het verlaten van de boot door wederpartij ondertekend. Het opmaken van genoemde schadeverklaring door de dienstdoende schipper betekent geenszins, dat Amsterdam Sailors op enigerlei wijze erkent moet worden gehouden om het ontstaan ​​van de gemelde schade of de mogelijk daaruit voorvloeiende financiële consequenties van anderszins te voorkomen. De optekening is uitsluitend bedoeld als verslaglegging.

 

15. Overmacht: 15.1 Geen van de partijen wordt gehouden tot nakomen van enige indien deze indien wordt verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch wettelijk, rechtshandeling of in het verkeer geldt opvattingen voor diens rekening komt zoals stormschade, natuurrampen, belemmering door derden, belemmerende maatregelen van enige overheid, oorlog, werkstaking, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van derden, verboden tekortkomingen van overmacht van toeleveranciers van van derden van wiens diensten Amsterdam Sailors gebruik maakt. 15.2 Ingeval van overmacht of andere omstandigheden van aangetroffen aard dat naar redelijkheid en billijkheid (verdere) nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een gecorrigeerde zeker onafgebroken gedurende drie maanden heeft voortgeduurd dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de ene partij geheel of gedeeltelijk beëindigen. Dit recht tot beëindiging vervalt indien, voordat gebruik is gemaakt, de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen. 15.3 In geval van beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht nemen van verplichtingen uit de overeenkomst van beëindiging, met dien verstande dat wanneer de overeenkomst door Amsterdam Sailors riet gedeeltelijk is nagekomen, de wederpartij een evenredig gedeelte van de prijs op Amsterdam Sailors verschuldigd is. 15.4 Partijen kunnen, in geval van overmacht, geen schadevergoeding van elkaar vorderen.

 

16. Opschorting en beëindiging: 16.1 Indieners naar het oordeel van Amsterdam Sailors de kredietwaardigheid van de wederpartij die aanleiding geeft, kan Amsterdam Sailors op elk moment nadere zekerheid dan wel vooruitbetaling verlangen, door waardoor waarvan Amsterdam Sailors het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 16.2 Ingeval de wederpartij een of meer van verplichtingen, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen en / van de wederpartij geheel of gedeeltelijk de beschikking over zijn vermogen schade, heeft Amsterdam Matrozen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te harer keuze en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, rente en rente. 16.3 Indien Amsterdam Sailors het gebruik van haar in het voorgaande lid is vermeld tot vermelding van opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, laat zulks de verplichting van de wederpartij tot betaling van de met de Amsterdam Sailors vastgesteld vergoeding gedurende de periode dat Amsterdam Sailors de uitvoering van haar verplichtingen heeft opgeschort, onverlet. 16.4 Door de wederpartij kan een overeenkomst uitsluitend worden ontbonden ingeval Amsterdam Sailors na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt verleend alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst en wel, dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. 16.5 De ​​ontbinding kan slechts geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist. Indien de wederpartij op het moment van de ontbinding van de overeenkomst riet prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Amsterdam Sailors nog niet wordt uitgevoerd. Bedragen die Amsterdam Matrozen voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij rieten ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht van geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

 

17. Bewijs: Behoudens tegenbewijs zijn ter zake van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van applicatie zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve gegevens van Amsterdam Sailors beslissend.

 

18. Toepasselijk recht en geschillen: Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop berustende door Amsterdam Sailors aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van applicatie. Alle geschillen welke mochten ontstaan ​​met betrekking tot de uitleg van de uitvoering van deze voorwaarden van overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden aangenomen voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de gedaagde.

 

Amsterdam, 1 september 2019 Amsterdam Sailors

bottom of page